We stand with ukraine

Hoe doneren / How to donate

(English version below)

Beste Vrienden, Partners en Sympathisanten,

Momenteel ontvouwt zich een humanitaire ramp in Oekraïne die zijn weerga niet kent sinds de 2de Wereld Oorlog. Oekraïense mannen, vrouwen en kinderen raken gewond en worden gedood, mensen zitten als ratten in de val in kelders met gebrek aan voedsel en medicijnen in erbarmelijke omstandigheden. Vele vrouwen moeten noodgedwongen het land ontvluchten om hun kinderen in veiligheid te brengen, zonder te weten of ze hun echtgenotes, vaders of zonen ooit nog terug zullen zien…

De Oekraïense bevolking strijdt met ongekende moed en heldhaftigheid die we in Europa niet meer gezien hebben sinds de 2de Wereld Oorlog. En ze vechten niet enkel voor hun land, hun toekomst en die van hun kinderen, maar ook voor de veiligheid van Europa; onze toekomst en die van onze kinderen.

Daarom verdienen ze onze steun!

Wij hebben samen met een hoop vrijwilligers een actie op gezet om zo veel mogelijk humanitaire hulp te verzamelen om dit naar Oekraïne te sturen. Dat doen we in ons dorp Zandhoven en omringende gemeenten die deze actie hartelijk ondersteunen. En dat doen we ook met onze zakelijk partners, familie en vrienden vanuit heel de wereld. Vanwege de enorme vraag naar geldelijke donaties zijn wij een Feitelijke Stichting gestart wat het mogelijk maakt naast goederen ook geld in te zamelen.

27 jaar geleden verhuisde ik naar Oekraïne. Ondertussen zijn we samen met onze partners en met name met onze ongeveer 400 Oekraïense collega’s bezig geweest de Oekraïense agribusiness mee uit te bouwen. Maar het gaat niet om mij en het gaat niet om uitbouwen. Het gaat om de Oekraïense bevolking en hun veiligheid, voedselvoorziening, drinkwater, medicijnen, onderdak… En niet om uit te bouwen maar om het weder opbouwen van levens. Maar door die ervaring en activiteiten hebben we wel de collega’s, contacten en de logistieke mogelijkheden om hulp te bieden, en vooral dit rechtstreeks te kunnen doen daar waar het nodig is zodat U er zeker van kunt zijn dat uw bijdrage nuttig zal besteed worden.

En dat is ook precies ons doel van onze vereniging: wij willen gericht Oekraïense mensen in Oekraïne  financieel ondersteunen. Mensen die hun hele hebben en houden op slag verloren zijn door deze verschrikkelijke oorlog, en erger nog hun geliefden. Toon uw medeleven en solidariteit door ons te steunen, in welke vorm dan ook.

Victor Theeuwes en heel veel enthousiaste vrijwilligers


Dear Friends, Partners and Sympathizers,

A humanitarian disaster is currently unfolding in Ukraine that is unparalleled since the Second World War. Ukrainian men, women and children are injured and killed, people are trapped like rats in cellars lacking food and medicine in appalling conditions. Many women are forced to flee the country to take their children to safety, not knowing whether they will ever see their husbands, sons or fathers again…

The Ukrainian people are fighting with unprecedented courage and heroism that we have not seen in Europe since the Second World War. And they fight not only for their country, their future and that of their children, but also for the security of Europe; our future and that of our children.

That’s why they deserve our support!

Together with a lot of enthusiastic volunteers we have set up a relief effort to collect as much humanitarian aid as possible to send it to Ukraine. We do this in our village Zandhoven in Belgium and surrounding municipalities that fully support this effort. And we do the same with our business partners, family and friends from all over the world. Due to the continuous request for monetary donations, we have started a Charity Foundation, which makes it possible to collect money in addition to goods: westandwithukraine.eu

27 years ago I moved to Ukraine. In the meantime, together with our partners and in particular with our approximately 400 Ukrainian colleagues, we have been part of building the Ukrainian agribusiness. But it’s not about me and it’s not about expanding. It is about the Ukrainian population and their safety, food supply, drinking water, medicines, shelter… And not about expanding but about helping and rebuilding lives. But because of that experience and activities, we do have the colleagues, contacts and the logistical possibilities to offer help, and especially to be able to do this directly where it is needed so that you can be sure that your contribution will be spent usefully.

And that is exactly our goal of our effort: we want to provide specific financial support to Ukrainian people in Ukraine. People who have lost all their possessions in an instant because of this terrible war, and even worse their loved ones. Show your compassion and solidarity by supporting us in whatever form it takes.

Victor Theeuwes and many motivated and enthusiastic volunteers


Hoe doneren / How to donate


Begunstigde / Beneficiary : we-stand-with-Ukraine.org

Adres / Address :          

Vierselbaan 111 2240 Zandhoven Belgium

IBAN – Account Number: BE49 7350 6000 2871

BIC – Swift code : KREDBEBB

Bank naam / name : KBC Bank

Bank adres / address : Havenlaan 2 1080 Brussel

Intermediary bank if required :

Bank of New York Mellon          

Swift: IRVTUS3N

ABA/routing number: 021000018